Privacyverklaring Geste Groep

Privacyverklaring Geste Groep

Dit is de privacyverklaring van Geste Groep B.V.’s, hierna ook: "Geste Groep". Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Geste Groep en haar groepsmaatschappijen. 

Korte privacyverklaring

Samengevat verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van:

 • (kandidaat-) huurders om hun identiteit en kredietwaardigheid te controleren, om huurovereenkomsten aan te gaan en uit te kunnen voeren, om service te verlenen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • bezoekers en bewoners van de particuliere en zakelijke onroerende zaken die Geste Groep in eigendom heeft, voor het beschermen van eigendommen en voor de veiligheid van de bezoekers en bewoners (in geval van toegangsregistratie en cameratoezicht).

Geste Groep verkoopt uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen. Geste Groep dient uw persoonsgegevens wel in sommige gevallen voor de in deze verklaring genoemde doeleinden met andere partijen te delen, zoals met makelaars, onderhoudsbedrijven, de Belastingdienst, Gemeente en onze externe leveranciers.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Voor het beoordelen van financiële draagkracht
 • Om na te gaan of wij een huurovereenkomst met u aan willen, of kunnen gaan
 • Om na te gaan of u boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een huurovereenkomst met ons aan te gaan 
 • Voor het aangaan en uitvoeren van de huurovereenkomst, waaronder het controleren van uw bankrekeningnummer, het incasseren van de huurpenningen en het aannemen van meldingen over het gehuurde zodat deze in behandeling kunnen worden genomen
 • Om te voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen
 • Om onze administratie te kunnen voeren
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten 
 • Om onze eigendommen en die van anderen te beschermen en voor de veiligheid van personen (cameratoezicht en bezoekersregistratie)

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

 • Uw toestemming.
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen":
  • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten.
  • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze website bezoekers en onze klanten, en hun wensen.
  • Om onze eigendommen en die van anderen te beschermen en voor de veiligheid van personen (cameratoezicht en bezoekersregistratie).

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan.

Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Geste Groep gebruikt uw gegevens in principe alleen voor zichzelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Geste Groep deelt de gegevens met de volgende soorten partijen:

 • ICT-bedrijven. Geste Groep maakt gebruik van ICT-bedrijven, zoals hosting bedrijven, die de gegevens in opdracht van Geste Groep opslaan en beheren. Deze ICT-bedrijven zijn gevestigd in Nederland.
 • Makelaars. In het kader van een huurovereenkomst geeft Geste Groep een aantal basisgegevens door aan betrokken makelaar(s). De makelaars zijn in de regel gevestigd in Nederland.
 • Servicemonteurs en/of aannemers. Als er een storing van een onroerende zaak van Geste Groep wordt gemeld die moet worden verholpen, dan geeft Geste Groep beperkte gegevens (naam, adres, contactgegevens) door aan servicemonteurs en/of aannemers. De servicemonteurs en/of aannemers gebruiken de gegevens alleen maar voor het uitvoeren van de betreffende opdracht. De servicemonteurs en/of aannemers zijn gevestigd in Nederland.
 • Deurwaarders en advocaten. Bij juridische procedures of in het kader van incasso van de huurpenningen of andere bedragen kan Geste Groep genoodzaakt zijn daarvoor bepaalde gegevens door te geven aan onze advocaten en/of deurwaarders. De advocaten en deurwaarders zijn gevestigd in Nederland.
 • Belastingdienst. Geste Groep is verplicht bepaalde gegevens door te geven aan de Belastingdienst in verband met de huurtoeslag.
 • Politie en justitie. Bij incidenten, strafrechtelijke feiten en overtredingen kan Geste Groep genoodzaakt zijn bepaalde gegevens, zoals camerabeelden, aan de politie en/of het Openbaar Ministerie te verstrekken.
 • Gemeente. Geste Groep is verplicht bepaalde gegevens (uw naam en ingangsdatum van het huurcontract) door te geven aan de gemeente waar u woont in verband met het vaststellen van de WOZ-waarde van de onroerende zaken die Geste Groep in eigendom heeft.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ontvangen wij uw gegevens van andere partijen?

Ja, voor het aangaan van een huurovereenkomst ontvangen wij van de makelaar die uw huurovereenkomst heeft bemiddeld uw naam, adres, telefoonnummer en kopie legitimatiebewijs, en in sommige gevallen ook één of meer van de volgende soorten persoonsgegevens: arbeidsovereenkomst, salarisstrook, werkgeversverklaring, inschrijvingsbewijs studie, bankrekeningnummer, garantieverklaring, verhuurdersverklaring.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?S

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer; en als u een bedrijf bent: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, bedrijfsadres, zakelijk email adres, zakelijk telefoonnummer)

Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie heeft en tot 10 jaar daarna.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 10 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Informatie over credit checks Na ondertekening van een overeenkomst of na beoordeling van een (kandidaat) huurder worden deze gegevens vernietigd.
Correspondentie  Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons heeft en tot 2 jaar daarna.
Gegevens in de administratie Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie heeft en tot 10 jaar daarna.
Legitimatiebewijs, arbeidsovereenkomst, salarisstroken, werkgeversverklaringen, inschrijvingsbewijs studie, garantieverklaring en verhuurdersverklaring

Zolang als u met ons een overeenkomst heeft. 

 

Informatie die verband houdt met een juridische procedure. Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.
Cameraopnamen en bezoekersregistratie Maximaal 4 weken na de opnamen.
Cookie ID´s

Worden dagelijks automatisch verwijderd.

 

Welke rechten heeft u? 

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • uw gegevens te laten verwijderen;
 • uw gegevens te laten "beperken";
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als u vragen of klachten heeft?"

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Geste Groep
Verrijn Stuartlaan 50
2288EP Rijswijk
070-3989696
geste@geste.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 24-05-2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.